Kennisbank A-Z

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789

A

Aangepaste taxonomie van Bloom
A-motivatie
Autonomie
Abraham Maslow
Actief ontvangend leren van David Ausubel
Advance organizers
Attributietheorie van Bernard Weiner
Analytische rubric met descriptoren
Analytische rubric zonder descriptoren
Assimilatie en Accommodatie van Jean Piaget
Affectief doel

Alignment
Alles toetsen

B

Basisbehoeften
Backward design Theorie van Wiggins en McTighe
Behaviorisme
Belonen en straffen
Beloningssystemen kind
Begeleid zelfontdekkend leren van Jerome Bruner
Betekenisvol leren
Beroepskwalificaties MBO
Bronfenbrenners ecologische model
Big 5 persoonlijkheidstheorie
Brein

C

Collaborative learning
Competentie
Competentie versus uitdaging
Concentratie
Conditioneren
Cognitief doel
Cognitivisme
Cognitief schema
Cognitief Equilibrium
Cognitieve ontwikkelingstheorie van Jean Piaget
Cognitieve Ontwikkeling
Cognitief egocentrisme
Coöperatief lere van Johnson & Johnson
Constructivisme
Constructive alignment van John Biggs
Cognitive load theory van John Sweller
Cognitieve multimediatheorie van Richard Mayer
Chunking theory van Chase and Simon
Cognitieve leerstrategieën

D

Doelen stellen
Declaratieve kennis
Dennis Wiersma
Dual-coding theory van Allan Paivio
Docent gestuurd onderwijs

E

Ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner
Ecologische pedagogiek
Effectieve instructie
Effectieve klassenmanagers
Extrinsieke motivatie
Externe Attributie
Europese referentiekader vreemde talen (ERK)
Executieve functies
Executieve vaardigheden
Executief functioneren
Extravert
Effectief leren
Effectieve instructie

F

Fixed Mindset
Fritz Heider
Flowtheorie van Mihaly Csikszentmihalyi
Fink’s Taxonomy

G

Gestaltpsychologie
Gestaltwetten
Gereviseerde taxonomie van Bloom
Geheugen
Gedeelde gestuurd onderwijs
Gouden weken
Growth Mindset
Groei Mindset
Groepsdynamica
Groepsvorming
Gronlund
Grote hersenen

H

Hiërarchie van Behoeften
Hersenen functies
Hoogsensitief
Hooggevoeligheid
Highly Sensitive Person (HPS)

I

Intrinsieke motivatie
Interne Attributie
Introvert
Instructie
Instructieprincipes van Rosenshine

J

K

Kernkwadrant van Ofman
Kernkwaliteiten lijst van Ofman
Klassiek conditioneren van Pavlov
Kennisverwerking
Krachtige leeromgeving
Kennissoorten van Paris & Cunningham
Kerndoelen VO
Kwalificatiedossiers
Kleine hersenen
Korte termijn geheugen

L

Lange termijn geheugen
Leary’s Rose
Leertheorieën
Leerdoelen
Leerling gestuurd onderwijs

M

Mager
Motivatie
Motiverend toetsen
Mindset theorie van Carol Dweck
Modelleren van Bandura
Morele ontwikkeling van Kohlberg
Morele waarden
Metacognitie
Metacognitieve vaardigheden
Ministerie van onderwijs
Ministerie van OCW
Minister Wiersma
Minister van onderwijs
Misalignment

N

Neurotransmitters

O

Operant conditioneren van Skinner
Ontwikkelingsfasen
OBIT Taxonomie
Ouderschapsverlof
Ontwerpend leren
Ontwikkelingsfase
Onderzoekend leren
Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL)

P

Piramide van Maslow
Positive Behavior Support (PBS)
Psychomotorisch doel
Procedurele kennis
Persoonlijkheidstest
Persoonlijkheidsontwikkelingstheorie van Erikson
Probleemoplossend vermogen
Probleemoplossend leren
Probleemgestuurd leren (PGL)
Problem based learning (PBL)

Q

R

Relatie
Revised taxonomy
Representatievormen: enactieve-, iconische- en symbolische representatie
Rubric
Roos van Leary
RTTI van Drost en Verra

S

Samenwerkend leren
Self determination theory (SDT)
Spiral curriculum
Scaffolding van Lev Vygotsky
Seksuele Ontwikkeling
Steigerleren
SLO doelen
SMART leer doelen
SMART methode

Situationele kennis
Single-point rubric
Staatssecretaris van Onderwijs
Synaps
Sensorisch geheugen
Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Taxonomie van Benjamin Bloom
Taxonomie van Romiszowki
Taxonomie van Miller
Taxonomie SOLO van Collis en Biggs
Taxonomy of significant learning
Taxonomy van betekenisvol leren
Tienstappenplan voor orde van Bennett
Terry TenBrink
Trial-and-error van Thorndike
Tuckman model
Toets motivatie

U

V

Volledige instructie

W

Werkgeheugen

X

Y

Z

ZDT
Zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan
Zelfrealisatie
Zelfsturing
Zwangerschapsverlof
Zone van Naaste Ontwikkeling van Lev Vygotsky
ZNO
Zelfregulatie
Zelfregulerend leren
Zenuwcel
Zintuiglijke geheugen

1

2

3

4

5

6

7

8

9