Maslow’s Hiërarchie van Behoeften: Toepassingen en Inzichten voor Effectief Onderwijs

Auteur: Basten Berg
Gepubliceerd: 18/nov/2023
Redacteur: Gezocht
“Wil je dit artikel redigeren? Dat kan! Heb je een foutje gevonden of mis je informatie? Stuur dan een mail naar support@eenmeesterinleren.nl en help zo mee om het onderwijs te verbeteren.”

Inhoudsopgave

 1. Wat is de theorie van Maslow?
 2. Wat zijn de basisbehoeften van Maslow?
 3. Wat valt onder basisbehoefte?
 4. Wat is volgens Maslow de hoogste behoefte van de mens?
 5. Wat is de kritiek op Maslow’s Piramide?
 6. Conclusie: De Piramide van Maslow in de klas

1. Wat is de theorie van Maslow?

“Deze video is gewoon vrij te gebruiken! Link wel even naar https://eenmeesterinleren.nl/maslows-hierarchie-van-behoeften/

De theorie van Abraham Maslow, beter bekend als de Hiërarchie van Behoeften, de piramide van Maslow, of in het Engels Maslow’s Hierarchy Of Needs, is een psychologisch model dat de menselijke behoeften indeelt in een piramidestructuur. Aan de basis liggen de primaire, fysiologische behoeften zoals voedsel en onderdak, en naarmate men deze behoeften bevredigt, verschuiven de behoeften naar hogere niveaus, zoals veiligheid, sociale behoeften, erkenning en zelfrealisatie. Als aan de eerste behoefte, lichamelijke behoefte, voldaan is, ontstaat er een nieuwe behoefte, namelijk die aan veiligheid en zekerheid.

Abraham Maslow, Hiërarchie van Behoeften, Piramide van Basisbehoeften
Menselijke Behoeften, Zelfactualisatie, Motivatietheorie - www.eenmeesterinleren.nl

“Deze afbeelding is gewoon vrij te gebruiken! Link wel even naar https://eenmeesterinleren.nl/maslows-hierarchie-van-behoeften/

Je hebt dus eerst behoefte aan eten en drinken en daarna ontstaat de behoefte aan een veilig huis. Daarna ontstaat de behoefte aan sociaal contact etc, etc… zo stelt de theorie. De behoefte aan sociaal contact gaat bijvoorbeeld over contact met familie, vrienden of een relatie. De behoefte aan erkenning en waardering gaat bijvoorbeeld over gezien en gewaardeerd worden door je omgeving denkt aan waardering voor je werk. Als laatste behoefte staat op de top van de piramide zelfrealisatie. Dit is de behoefte om jezelf te ontwikkelen tot de persoon die je zelf graag zou willen zijn. Leren wordt vaak gezien als vorm van zelfrealisatie en staat dan aan de top van de piramide. Het model suggereert dat, eerst aan alle onderliggende behoeften voldaan moet zijn voordat de behoefte tot leren zich aandient. De basisbehoefte is te verbinden aan de verschillende vormen van motivatie, A-motivatie, Intrinsieke motivatie, en Extrinsieke Motivatie. Voor een dieper inzicht in deze vormen van motivatie, verwijs ik naar ons recente artikel over motivatietheorieën.

2. Wat zijn de basisbehoeften van Maslow?

 1. Lichamelijke behoefte: In mijn klas zie ik dat als leerlingen honger hebben, hun aandacht verslapt. Voldoen aan deze basisbehoefte is essentieel voor effectief leren.
 2. Veiligheid & Zekerheid: Een veilige leeromgeving is cruciaal. Zonder het gevoel van veiligheid kunnen leerlingen zich niet concentreren op complexe taken.
 3. Behoefte aan sociaal contact: Groepsprojecten en klassendiscussies bevorderen sociale interactie, wat essentieel is voor het welzijn van de leerling.
 4. Erkenning & Waardering: Positieve feedback en erkenning van prestaties stimuleren de motivatie en het zelfvertrouwen van leerlingen.
 5. Zelfrealisatie: Ik moedig leerlingen aan hun passies en talenten te ontdekken. Dit leidt vaak tot diepere, persoonlijke ontwikkeling en leerervaringen.
Maslow's hiërarchie van behoeften-Modellen-Eenmeesterinleren.nl

“Deze afbeelding is gewoon vrij te gebruiken! Link wel even naar https://eenmeesterinleren.nl/maslows-hierarchie-van-behoeften/

3. Wat valt onder basisbehoefte?

De basisbehoeften, zoals Maslow ze definieert, omvatten een reeks van fundamentele vereisten die essentieel zijn voor het fysieke en psychologische welzijn van een individu. In de context van onderwijs kunnen we deze behoeften specifiek toepassen op de schoolomgeving.

 1. Fysiologische behoeften: Dit zijn de meest elementaire behoeften zoals voedsel, water, en slaap. In de klas betekent dit dat een leerling die honger heeft of moe is, zich niet goed kan concentreren. Bijvoorbeeld, een leerling die het ontbijt heeft overgeslagen, kan moeite hebben om zich te concentreren tijdens een wiskundeles.
 2. Veiligheid en zekerheid: Dit verwijst naar de behoefte aan een veilige en voorspelbare omgeving. In een schoolcontext betekent dit dat een leerling die zich bedreigd of onveilig voelt, bijvoorbeeld door pesten of huiselijk geweld, zich niet volledig kan richten op het leerproces.
 3. Sociale behoeften: Dit zijn behoeften gerelateerd aan vriendschap, liefde, en sociaal contact. Leerlingen die zich sociaal geïsoleerd voelen of geen sterke sociale banden hebben, kunnen zich ongelukkig of afgewezen voelen, wat hun vermogen om te leren beïnvloedt. Denk aan een nieuwe leerling die moeite heeft om aansluiting te vinden bij klasgenoten en daardoor gedemotiveerd raakt in de klas.

Wanneer deze basisbehoeften niet of slecht vervuld zijn, kan dit leiden tot afleiding, demotivatie, en in sommige gevallen zelfs tot fysieke en psychologische problemen. Het is voor een leerling moeilijk om zich te concentreren op algebra of literatuur als hij of zij honger heeft, zich onveilig voelt, of sociaal geïsoleerd is. Deze behoeften dienen als het fundament voor een stabiele en gezonde ontwikkeling, en wanneer ze niet worden vervuld, kan het leerproces ernstig worden belemmerd.

Als leraren is het daarom van cruciaal belang om aandacht te besteden aan deze basisbehoeften van onze leerlingen. Dit betekent dat we alert moeten zijn op tekenen die wijzen op onvervulde behoeften en proactief moeten handelen om een ondersteunende en inclusieve leeromgeving te creëren. Alleen dan kunnen we een solide basis leggen voor effectief en betekenisvol leren.

4. Wat is volgens Maslow de hoogste behoefte van de mens?

Volgens Abraham Maslow is zelfrealisatie de hoogste behoefte van de mens. Dit concept, vaak gezien als de ’top’ van de piramide, draait om het realiseren van iemands volledige potentieel en het nastreven van persoonlijke groei en zelfvervulling. Maslow beschouwt dit als het ultieme doel van menselijke ontwikkeling.

In de onderwijscontext kan zelfrealisatie verschillende vormen aannemen. Het gaat niet alleen om academische prestaties, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Bijvoorbeeld, een leerling die gepassioneerd is door kunst, kan door middel van kunstlessen zijn of haar creatieve talenten verkennen en ontwikkelen. Dit is een vorm van zelfrealisatie omdat de leerling werkt aan de ontwikkeling van zijn of haar unieke vaardigheden en interesses.

In de klas zien we dat zelfrealisatie vaak hand in hand gaat met leren. Leren wordt beschouwd als een vorm van zelfrealisatie. Dit houdt in dat wanneer leerlingen betrokken raken bij onderwerpen die ze interessant vinden, ze niet alleen kennis verwerven, maar ook werken aan hun zelfontplooiing. Bijvoorbeeld, een leerling die een sterke interesse heeft in wetenschap en experimenten uitvoert in het laboratorium, werkt aan zowel zijn kennis van wetenschap als aan zijn zelfrealisatie.

Ondanks de kritiek op de hiërarchische aard van Maslow’s piramide, met name de suggestie dat niet alle onderliggende behoeften vervuld moeten zijn voor het nastreven van zelfrealisatie, blijft het een nuttig concept in het onderwijs. Het helpt leraren om de intrinsieke motivatie van leerlingen te begrijpen en te ondersteunen, vooral in gebieden waar zij passie en interesse tonen. Door leerlingen te begeleiden in het verkennen en ontwikkelen van hun persoonlijke interesses, kunnen we hen helpen hun volledige potentieel te bereiken.

5. Wat is de kritiek op Maslow’s Piramide?

Hoewel de Piramide van Maslow lang als een fundamenteel model in de psychologie en het onderwijs is gezien, heeft het in de loop der jaren aanzienlijke kritiek ontvangen, vooral met betrekking tot het hiërarchische karakter ervan. Uit recente inzichten en praktijkervaringen blijkt dat deze hiërarchische structuur niet altijd de realiteit in het onderwijs weerspiegelt.

Een belangrijk punt van kritiek is dat mensen, inclusief leerlingen, in staat blijken te zijn tot hogere niveaus van behoeftebevrediging, zoals zelfrealisatie, zelfs als aan hun lagere behoeften niet volledig is voldaan. Dit wordt geïllustreerd in situaties waarbij leerlingen die thuis onvoldoende sociale veiligheid ervaren toch doelen op het gebied van zelfrealisatie nastreven. Dit contrasteert met Maslow’s theorie die suggereert dat de voldoening van lagere behoeften een voorwaarde is voor de realisatie van hogere behoeften.

In de onderwijspraktijk betekent dit dat leerlingen soms opmerkelijke veerkracht en streven naar groei vertonen, zelfs in minder dan ideale omstandigheden. Het toont aan dat de motivatie en het streven naar persoonlijke ontwikkeling van leerlingen niet strikt lineair of hiërarchisch zijn.

De kritiek werpt licht op de complexiteit van menselijke motivatie en de unieke individuele verschillen tussen leerlingen. Het benadrukt het belang van een meer flexibele en holistische benadering in het onderwijs, waarbij leraren worden aangemoedigd om de individuele omstandigheden en behoeften van elke leerling te begrijpen en te erkennen.

Hoewel Maslow’s Piramide als een nuttig raamwerk kan dienen om de algemene behoeften en motivaties van leerlingen te begrijpen, moeten we voorzichtig zijn met het toepassen van een te strikte of lineaire interpretatie in de complexe en dynamische wereld van het onderwijs. Het is essentieel dat we ons bewust blijven van de beperkingen van het model en openstaan voor de diverse en soms onverwachte manieren waarop leerlingen leren en groeien.

6. Conclusie: De Piramide van Maslow in de klas

De Piramide van Maslow heeft, ondanks de kritiek, waardevolle inzichten voor het onderwijs aangeboden. In de klas kunnen we deze theorie gebruiken als een raamwerk om de diverse behoeften van leerlingen beter te begrijpen en hierop in te spelen.

Een van de grootste lessen die we uit Maslow’s theorie kunnen halen, is het belang van het vervullen van basisbehoeften voor effectief leren. Zoals geïllustreerd in Bron A, en zoals ik ook in mijn ervaringen zie, moeten leerlingen eerst voldoen aan hun primaire behoeften – zoals voeding, veiligheid, en sociale acceptatie – voordat ze zich kunnen richten op leren en persoonlijke groei. Dit benadrukt het belang voor scholen om niet alleen educatieve, maar ook emotionele en fysieke ondersteuning te bieden.

Echter, zoals de kritiek op Maslow’s model aangeeft, moeten we ons bewust zijn van de flexibiliteit in de behoeften van leerlingen. Niet alle leerlingen volgen strikt de hiërarchie van Maslow. Bijvoorbeeld, leerlingen die thuis onvoldoende sociale veiligheid ervaren, kunnen toch een sterke drang naar zelfrealisatie tonen in de klas. Dit suggereert dat de leerbehoefte niet altijd lineair of hiërarchisch is.

In de praktijk betekent dit dat leraren een adaptieve benadering moeten hanteren, waarbij ze rekening houden met de unieke situaties en behoeften van elke leerling. Het betekent ook dat scholen een omgeving moeten creëren die niet alleen academische vaardigheden bevordert, maar ook het emotionele en sociale welzijn van leerlingen ondersteunt.

Ten slotte, hoewel het model van Maslow niet zonder gebreken is, biedt het een nuttig kader om de motivatie en behoeften van leerlingen te begrijpen. Door te erkennen dat leren verder gaat dan alleen het intellectuele, en door aandacht te besteden aan de holistische ontwikkeling van leerlingen, kunnen we een meer inclusieve en effectieve leeromgeving creëren.

Een leven lang lesgeven doen docenten samen.

Al je vragen over onderwijs, leren en lesgeven snel en op een pek beantwoord door collega’s en andere experts.

“Heb je vanuit je expertise of ervaring aanvullingen of kritiek op het artikel? Deze input is altijd welkom! Stuur dan een mail naar support@eenmeesterinleren.nl, zodat we informatie toe kunnen voegen of de fout kunnen herstellen!”